Όροι και Προϋποθέσεις Εντολής Αγοράς

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 • Σε ισχύ από 1 Φεβρουαρίου 2023
 • Οι Ενότητες 1 – 36 είναι Γενικές ρήτρες που ισχύουν για όλες τις Παραγγελίες.
 • Οι Ενότητες 37 – 41 είναι Ειδικές ρήτρες που ισχύουν για ορισμένες Παραγγελίες, όπως καθορίζονται σε κάθε Ενότητα.
 • Το συνημμένο Α, εάν ισχύει, περιέχει πρόσθετες διατάξεις που διέπουν τις Παραγγελίες που έγιναν σύμφωνα με μια Ομοσπονδιακή Κυβερνητική Σύμβαση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ. Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο θα έχουν την έννοια είτε που ορίζεται παρακάτω είτε ορίζεται αλλού στους παρόντες Όρους:
  1. "SIONYX" σημαίνει SIONYX, LLC
  2. «Αγαθά» σημαίνει τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών, εξαρτημάτων, προϊόντων, συσκευασιών, προμηθειών και επισήμανσης τέτοιων αγαθών που παρέχονται από τον Πωλητή στη SIONYX σύμφωνα με Παραγγελία.
  3. «Παραγγελία» σημαίνει τα έγγραφα που αναφέρονται στην Ενότητα 2.
  4. «Μέρος» σημαίνει SIONYX ή Πωλητής μεμονωμένα. "Μέρη" σημαίνει SIONYX και Πωλητής συλλογικά.
  5. «PO» σημαίνει την Εντολή Αγοράς που εκδίδεται από τη SIONYX στον Πωλητή.
  6. «Υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της παροχής συμβουλών, της εγκατάστασης, της υλοποίησης, της συντήρησης και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από τον Πωλητή στη SIONYX σύμφωνα με μια Παραγγελία.
  7. «Όροι» σημαίνει αυτούς τους Όρους Αγοράς της SIONYX, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Συνημμένων.
  8. "Πωλητής" σημαίνει το άτομο, την εταιρεία ή την οντότητα που αναφέρεται στο πρόσωπο της ΟΠ, στην οποία εκδίδεται η ΔΠ.
  9. «Εργασία» σημαίνει τα Αγαθά που παρέχονται ή/και τις Υπηρεσίες που εκτελούνται από τον Πωλητή σύμφωνα με την παρούσα Εντολή. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε αναφορά σε «ημέρες» σημαίνει ημερολογιακές ημέρες.
 2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ. Τα ακόλουθα έγγραφα αποτελούν το σύνολο μιας εντολής, τα οποία ενσωματώνονται όλα σε αυτήν την αναφορά. Σε περίπτωση ασυνέπειας ή σύγκρουσης μεταξύ αυτών των εγγράφων, η ασυνέπεια ή η σύγκρουση θα επιλυθεί με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας, με τα στοιχεία που αναφέρονται στην υψηλότερη λίστα να υπερισχύουν έναντι των στοιχείων του χαμηλότερου καταλόγου:
  1. Η ΔΠ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων και οδηγιών που αναγράφονται στο πρόσωπο της ΔΠ.
  2. Τυχόν ειδικές διαπραγματεύσεις όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μιας Συμφωνίας Υπηρεσιών Παραγωγής, της Κύριας Συμφωνίας Προμήθειας ή παρόμοιων συμφωνιών.
  3. Αυτοί οι Όροι.
  4. Προσφορά προμηθευτή (αν υπάρχει).
  5. Όροι & Προϋποθέσεις προμηθευτή (εάν ισχύουν).

  Τυχόν όροι ή προϋποθέσεις που προτείνονται από τον Προμηθευτή που δεν συνάδουν ή επιπρόσθετα με αυτούς τους Όρους θα είναι άκυροι και δεν θα έχουν καμία ισχύ, εκτός εάν γίνουν δεκτοί από τη SIONYX με συμπερίληψη στο πρόσωπο της ΟΠ ή υπογεγραμμένη τροποποίηση του παρόντος. Αυτοί οι Όροι ισχύουν επίσης για οποιαδήποτε επισκευασμένη, αντικατασταθείσα ή εκτελεσθείσα εργασία που παρέχεται από τον Πωλητή σύμφωνα με το παρόν.

 3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ο Πωλητής θα παρέχει την Εργασία που περιγράφεται στην Παραγγελία και σε συμμόρφωση με την Παραγγελία. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Παραγγελία, ο Προμηθευτής θα παρέχει όλο το προσωπικό, τον εξοπλισμό, τις προμήθειες, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της Εργασίας. Σε περίπτωση που η χρήση των Αγαθών ή των Υπηρεσιών από τη SIONYX απαιτεί άδεια από τον κατασκευαστή ή άλλο τρίτο μέρος, ο Προμηθευτής θα λάβει, θα παράσχει και θα παραδώσει στη SIONYX (χωρίς περαιτέρω κόστος για τη SIONYX) όλες αυτές τις άδειες.

 4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. Αυτή η Παραγγελία θεωρείται αποδεκτή και ισχύει νωρίτερα από: (i) τη γραπτή αποδοχή της παραγγελίας από τον Πωλητή, (ii) την έναρξη της εργασίας από τον Πωλητή ή (iii) την αποδοχή οποιασδήποτε πληρωμής από τη SIONYX για την εργασία από τον Πωλητή.

 5. ΔΙΑΝΟΜΗ. Η εργασία θα παραδοθεί ή θα εκτελεστεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τις οδηγίες αποστολής και τον τόπο παράδοσης που αναγράφονται στο πρόσωπο της ΟΠ. Ο Προμηθευτής θα είναι εύλογος για όλα τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του Πωλητή να συμμορφωθεί με τις οδηγίες παράδοσης και αποστολής της SIONYX. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην όψη της ΟΠ, όλα τα Προϊόντα που αποστέλλονται βάσει της ΟΠ θα παραδίδονται FOB Προορισμός, INCOTERMS 2020. και:
  1. Ημερομηνία & Ποσότητα Παράδοσης
   1. Ο χρόνος είναι ουσιαστικός σε αυτό το Τάγμα.
   2. Η ημερομηνία που ορίζεται για παράδοση είναι η απαιτούμενη ημερομηνία παράδοσης στις εγκαταστάσεις της SIONYX. Ο πωλητής θα επιβεβαιώσει την αποδοχή της ημερομηνίας παράδοσης ή θα προτείνει μια νέα ημερομηνία παράδοσης (η «Ημερομηνία Υπόσχεσης») όταν αποδεχτεί την Παραγγελία.
   3. Η SIONYX έχει το δικαίωμα να αρνηθεί, με έξοδα του Πωλητή, οποιαδήποτε Προϊόντα που παραδόθηκαν περισσότερες από δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης και ο Πωλητής θα παραδώσει εκ νέου αυτά τα Αγαθά την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης.
   4. Εάν η SIONYX επιλέξει να διατηρήσει οποιαδήποτε Προϊόντα που παραδόθηκαν πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης, η SIONYX μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμή σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα παράδοσης.
   5. Εάν ο Πωλητής δεν παραδώσει πλήρως τα αγαθά κατά την ημερομηνία παράδοσης, η SIONYX μπορεί να τερματίσει την Παραγγελία αμέσως παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση στον Πωλητή και ο Προμηθευτής θα αποζημιώσει τη SIONYX για τυχόν απώλειες, αξιώσεις, ζημιές και εύλογα κόστη και έξοδα που αποδίδονται άμεσα στον Πωλητή αδυναμία παράδοσης των εμπορευμάτων κατά την ημερομηνία παράδοσης.
   6. Εάν ο Πωλητής παραδώσει μεγαλύτερη από την ποσότητα των Αγαθών που παρήγγειλε, η SIONYX μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να διατηρήσει την πρόσθετη ποσότητα χωρίς αυξημένο κόστος για τη SIONYX ή να απορρίψει όλα ή τυχόν πλεονάζοντα Προϊόντα. Οποιαδήποτε τέτοια Προϊόντα που απορρίφθηκαν θα επιστραφούν στον Πωλητή με ευθύνη και έξοδα του Πωλητή.
   7. Η αποδοχή πρόωρων ή καθυστερημένων παραδόσεων δεν θα θεωρείται τροποποίηση της υποχρέωσης του Πωλητή να πραγματοποιεί μελλοντικές παραδόσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης στο πρόσωπο της ΟΠ.
  2. Η παράδοση θα θεωρείται ολοκληρωμένη ως εξής:
   1. Για εμπορεύματα, όταν η απαιτούμενη ποσότητα αγαθών έχει όντως παραληφθεί και γίνει αποδεκτή από τη SIONYX στον τόπο παράδοσης, ανεξάρτητα από την παράδοση σε οποιονδήποτε μεταφορέα.
   2. Για Υπηρεσίες, όταν οι υπηρεσίες έχουν εκτελεστεί, παραληφθεί και γίνει αποδεκτή από τη SIONYX.
  3. Τα εμπορεύματα θα συσκευάζονται για αποστολή σύμφωνα με τις οδηγίες της SIONYX ή, εάν δεν υπάρχουν οδηγίες, με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι τα αγαθά παραδίδονται σε άθικτη κατάσταση και σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα. Όπου ισχύει, για εξαρτήματα ηλεκτροστατικών ευαίσθητων συσκευών (ESD), ο Πωλητής διασφαλίζει ότι τα Προϊόντα είναι σωστά συσκευασμένα και ταυτοποιημένα όπως απαιτείται στο ANSI/ESD-S20.20 (π.χ. τοποθετημένα σε αγώγιμες ή στατικές συσκευασίες, σωλήνες, φορείς, αγώγιμους σάκους κ.λπ. ., για αποστολή) με τη συσκευασία να δείχνει ξεκάθαρα ότι περιέχει ηλεκτροστατικά ευαίσθητα προϊόντα. Ο πωλητής πρέπει να παράσχει στη SIONYX εύλογη προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση εάν απαιτεί από τη SIONYX να επιστρέψει οποιοδήποτε υλικό συσκευασίας. Οποιαδήποτε επιστροφή τέτοιου υλικού συσκευασίας θα γίνεται με έξοδα του Πωλητή.
 6. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. Ο Πωλητής είναι πλήρως υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την κατασκευή των Αγαθών και για τη συμμόρφωση με όλους τους όρους, προϋποθέσεις, προδιαγραφές, σχέδια και κωδικούς. Η SIONYX θα έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τις διαδικασίες και τις εγκαταστάσεις κατασκευής των Αγαθών και του Πωλητή που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των Αγαθών σε κάθε εύλογο χρόνο. Ο πωλητής θα παρέχει όλες τις πληροφορίες, τις εγκαταστάσεις και τη βοήθεια που απαιτούνται για ασφαλή και άνετη επιθεώρηση χωρίς πρόσθετη χρέωση. Η SIONYX θα έχει εύλογο χρόνο, αλλά όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες μετά την παραλαβή για να επιθεωρήσει τα Εμπορεύματα. Καμία τέτοια επιθεώρηση (ή επιλογή μη επιθεώρησης) δεν απαλλάσσει τον Πωλητή από τις υποχρεώσεις του να παρέχει όλες τις εργασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Παραγγελίας και η SIONYX θα έχει το δικαίωμα να διενεργήσει περαιτέρω επιθεωρήσεις αφού ο Πωλητής πραγματοποιήσει τις διορθωτικές της ενέργειες. Ρητά συμφωνείται ότι οι επιθεωρήσεις ή/και οι πληρωμές πριν από την παράδοση δεν συνιστούν τελική αποδοχή.
 7. Εάν ανακαλυφθεί οποιαδήποτε εργασία που δεν συμμορφώνεται, η SIONYX μπορεί, με την αποκλειστική της επιλογή:

  1. αποδεχτείτε το έργο σε λογικά μειωμένη τιμή·
  2. απαιτούν από τον Προμηθευτή να επισκευάσει, να αντικαταστήσει ή να εκτελέσει ξανά την Εργασία με έξοδα του Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών εξόδων αποστολής και μεταφοράς·
  3. επιστροφή με έξοδα του Πωλητή και ζητήστε από τον Πωλητή να επιστρέψει την τιμή αγοράς των προϊόντων που απορρίφθηκαν. ή
  4. επιστροφή, επανεκτέλεση, επισκευή, αντικατάσταση ή επαναγορά της μη συμμορφούμενης Εργασίας με έξοδα του Πωλητή, εάν η επισκευή, η αντικατάσταση, η εκ νέου εκτέλεση ή η αποζημίωση της εργασίας από τον Πωλητή δεν είναι έγκαιρη ή ικανοποιητική για τη SIONYX.
 8. ΤΙΜΗ. Ενόψει της Εργασίας, η SIONYX θα καταβάλει στον Πωλητή το(τα) ποσό(α) που περιγράφεται στην Εντολή («Τιμή Συμβολαίου»). Η Συμβατική Τιμή περιλαμβάνει την τιμή των Παρεχόμενων Αγαθών ή/και Υπηρεσιών. Άλλα έξοδα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν συσκευασία, αποστολή/μεταφορά, έξοδα μεταφοράς, ασφάλιση, δασμούς, τέλη, εγκατάσταση και όλους τους ισχύοντες φόρους θα τιμολογούνται χωριστά. 

 9. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ. Ο Πωλητής πρέπει να υποβάλει Σωστό Τιμολόγιο (που ορίζεται παρακάτω) στη SIONYX προκειμένου να πληρωθεί για την εργασία. Για τους σκοπούς αυτής της παραγγελίας, ως «Κατάλληλο τιμολόγιο» νοείται, τουλάχιστον, ένα τιμολόγιο που περιέχει το όνομα του προμηθευτή, τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον αριθμό παραγγελίας SIONYX που σχετίζεται με αυτήν την εργασία, την ημερομηνία τιμολογίου, μια περιγραφή των Αγαθών/Υπηρεσιών που τιμολογούνται, τιμή(εις) μονάδας, ημερομηνία(εις) παράδοσης ή/και υπηρεσίας και συνολική τιμή αγοράς. Η SIONYX διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει όλα τα τιμολόγια που δεν ακολουθούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα. Ο Πωλητής θα υποβάλει το τιμολόγιο στη SIONYX κατά την παράδοση των Αγαθών ή/και την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών. Τα τιμολόγια θα αποστέλλονται με email στο AP@SIONYX.com.

 10. ΠΛΗΡΩΜΗ. Η SIONYX θα πληρώσει τον Πωλητή σε Δολάρια Η.Π.Α. το αργότερο εξήντα (60) ημέρες από το αργότερο (i) της παραλαβής ενός Σωστού Τιμολογίου ή (ii) της αποδοχής της Εργασίας που καλύπτεται από ένα Κατάλληλο Τιμολόγιο. Η πληρωμή θα γίνει με τη μέθοδο που καθορίζεται στη φόρμα εγγραφής του Πωλητή. Η SIONYX μπορεί να κάνει οποιεσδήποτε προσαρμογές στα τιμολόγια του Πωλητή λόγω ελλείψεων, καθυστερημένης παράδοσης, απορρίψεων ή άλλης αδυναμίας συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτής της παραγγελίας πριν από την πληρωμή. Η πληρωμή δεν συνιστά τελική αποδοχή. Η SIONYX δεν θα πληρώσει πρόστιμα ή τέλη για καθυστέρηση πληρωμής. Η SIONYX δεν υποχρεούται να πληρώσει οποιοδήποτε τιμολόγιο που έλαβε από τον Πωλητή περισσότερο από 120 ημέρες αφότου η SIONYX αποδεχτεί το Έργο ή λάβει τα Αγαθά.

 11. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ; ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ. Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις στο παρόν θα αποστέλλονται σε άτομα και διευθύνσεις που αναφέρονται στην ΟΠ. Οι ειδοποιήσεις είναι γραπτές και μπορούν να παραδοθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε μορφή PDF. με το χέρι; μέσω ταχυδρομείου ΗΠΑ, προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη. ή από μια εθνικά αναγνωρισμένη υπηρεσία ταχυμεταφορών. Ο αγοραστής της SIONYX που κατονομάζεται στην Παραγγελία ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος, είναι τα μόνα άτομα εξουσιοδοτημένα να ενεργούν εκ μέρους της SIONYX βάσει αυτής της Παραγγελίας. Οι συζητήσεις με τη SIONYX που επηρεάζουν την Τιμή σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα, τους όρους εργασίας και παραγγελίας θα γίνονται μόνο με τον εξουσιοδοτημένο αγοραστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της SIONYX.

 12. ΑΛΛΑΓΕΣ. Η SIONYX μπορεί κατά καιρούς, με γραπτή ειδοποίηση προς τον Προμηθευτή, να αναστείλει, να σταματήσει ή να κάνει αλλαγές στην Εργασία. Εάν οποιαδήποτε τέτοια αναστολή, διακοπή ή αλλαγή προκαλέσει σημαντική αύξηση ή μείωση του κόστους ή του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση οποιουδήποτε μέρους της Εργασίας, τα Μέρη διαπραγματεύονται μια κατάλληλη δίκαιη προσαρμογή στην τιμή ή το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, ή και τα δύο, και θα τροποποιήσει ανάλογα την Παραγγελία.
 13. Ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε δίκαιη προσαρμογή, ο Πωλητής πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τη SIONYX για το αίτημα του Πωλητή για δίκαιη προσαρμογή, μαζί με επαρκείς πληροφορίες, τεκμηρίωση και υπολογισμούς κόστους που υποστηρίζουν το ποσό που ζητήθηκε. Εκτός εάν οριστεί διαφορετικά από τη SIONYX, τα αιτήματα του Προμηθευτή για δίκαιη προσαρμογή πρέπει να ληφθούν από τη SIONYX (α) εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που ο Πωλητής λαμβάνει ειδοποίηση από τη SIONYX για μια αλλαγή. Η μη συμφωνία για οποιαδήποτε προσαρμογή θα θεωρείται διαφορά και θα επιλύεται σύμφωνα με την Ενότητα 22 (Διαφορές).

  Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει από τον Πωλητή χωρίς τη γραπτή έγκριση της SIONYX θα θεωρείται εθελοντική από τον Προμηθευτή και δεν θα αποζημιωθεί βάσει της Παραγγελίας. Τίποτα σε αυτό το Άρθρο δεν δικαιολογεί τον Πωλητή από το να προχωρήσει στην εκτέλεση των αμετάβλητων τμημάτων της Παραγγελίας.

  Ανεξάρτητα από τα παραπάνω ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη των παρόντων Όρων, ο Προμηθευτής συμφωνεί ότι οι αλλαγές στο Έργο που μπορεί να απαιτηθούν για την εκπλήρωση των απαιτήσεων απόδοσης που καθορίζονται στην Παραγγελία δεν δίνουν δικαίωμα στον Πωλητή για οποιαδήποτε προσαρμογή είτε στην τιμή είτε στην παράδοση.

 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να αποκαλύψουν πληροφορίες ιδιοκτησίας μεταξύ τους ως μέρος αυτής της εντολής. Κάθε μέρος συμφωνεί ότι:
  1. να χρησιμοποιεί ή να αποκαλύπτει μόνο τις ιδιόκτητες πληροφορίες του άλλου Μέρους κατά την εκτέλεση αυτής της Εντολής (όλες οι άλλες χρήσεις ή αποκαλύψεις απαιτούν γραπτή έγκριση).
  2. περιορίστε την πρόσβαση στις ιδιόκτητες πληροφορίες του άλλου Μέρους σε εκείνους τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους ή δικηγόρους («Εκπρόσωπους») που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτές για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος. Όλοι οι Αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν συνάψει συμφωνία εμπιστευτικότητας με όρους τουλάχιστον εξίσου περιοριστικούς με αυτούς που περιέχονται στο παρόν, και κάθε Μέρος θα είναι υπεύθυνο και υπεύθυνο για τη συμμόρφωση των Αντιπροσώπων του σύμφωνα με το παρόν.
  3. χρησιμοποιήστε τον ίδιο βαθμό φροντίδας για να διατηρήσετε και να προστατέψετε τις ιδιόκτητες πληροφορίες του άλλου Μέρους όπως ισχύει για τις δικές του ιδιόκτητες πληροφορίες παρόμοιας σημασίας, αλλά σε καμία περίπτωση με λιγότερο από έναν εύλογο βαθμό φροντίδας.

  Οι υποχρεώσεις σχετικά με την προστασία και τη χρήση των ιδιοκτησιακών πληροφοριών που αποκαλύπτονται κατωτέρω ισχύουν και συνεχίζονται για περίοδο πέντε (5) ετών μετά τη λήξη ή προγενέστερη λήξη της παρούσας Εντολής.

 15. ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ. Κανένα δελτίο ειδήσεων, μάρκετινγκ, δημόσια ανακοίνωση, άρνηση ή επιβεβαίωση οποιουδήποτε μέρους του αντικειμένου αυτής της παραγγελίας δεν θα γίνεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της SIONYX. Ο πωλητής δεν θα χρησιμοποιεί το όνομα, το λογότυπο ή το εμπορικό σήμα της SIONYX χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της SIONYX. Οι περιορισμοί της παρούσας παραγράφου ισχύουν και μετά την ολοκλήρωση ή τη λήξη της παρούσας Διαταγής.

 16. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ.
  1. Ακίνητο SIONYX. Όλα τα σχέδια, τα εργαλεία, τα εξαρτήματα, οι μήτρες, τα εξαρτήματα, τα υλικά, οι προδιαγραφές, οι πληροφορίες, τα δεδομένα, το λογισμικό και άλλα περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται ή πληρώνονται από τη SIONYX θα είναι και θα παραμένουν ιδιοκτησία της SIONYX («Ιδιοκτησία της SIONYX»), η οποία θα επιστραφεί στο SIONYX κατόπιν αιτήματος της SIONYX. Ο Πωλητής θα χρησιμοποιήσει την Ιδιοκτησία της SIONYX μόνο για την εκτέλεση της Εργασίας βάσει της παρούσας Εντολής, εκτός εάν η SIONYX συναινέσει διαφορετικά εγγράφως.
  2. Πνευματική ιδιοκτησία. Οποιαδήποτε εφεύρεση ή πνευματική ιδιοκτησία που σχεδιάστηκε, συντάχθηκε, αναπτύχθηκε ή δημιουργήθηκε με άλλο τρόπο από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση αυτής της παραγγελίας, ή η οποία προέρχεται από ή βασίζεται στη χρήση της ιδιοκτησίας SIONYX (συλλογικά, η «Πρώτη διεύθυνση IP»), θα θεωρείται να είναι ιδιοκτησία της SIONYX. Ο Πωλητής εκχωρεί με το παρόν τα δικαιώματά του στην ΙΡ προσκηνίου στη SIONYX και θα εκτελέσει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την τελειοποίηση του τίτλου της SIONYX. Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητώς διαφορετικά σε μια σύγχρονη ή μεταγενέστερη γραπτή αντίθετη ή άλλως ορισμένη ρητά στην παρούσα εντολή, κάθε έργο που εκτελείται σύμφωνα με αυτήν την εντολή και περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμφέρον πνευματικής ιδιοκτησίας θα θεωρείται «έργο που έγινε προς μίσθωση». Στο βαθμό που κάποιο από αυτά τα έργα δεν πληροί τις προϋποθέσεις ως «έργο κατασκευασμένο προς ενοικίαση», ο Πωλητής εκχωρεί στη SIONYX όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σε τέτοια έργα που ισχύουν αμέσως μετά τη δημιουργία τέτοιων έργων, ακόμη και όταν αυτά πρώτα στερεώνεται σε απτό μέσο.
 17. ΕΓΓΥΗΣΗ. Εκτός από την τυπική εγγύηση του Πωλητή, ο Προμηθευτής εγγυάται ότι:
  1. Εάν τα Αγαθά παρέχονται βάσει της παρούσας Εντολής, αυτά τα Αγαθά (i) θα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα στο σχεδιασμό, το υλικό και την κατασκευή, (ii) είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους, (iii) είναι νέα και (iv) συμμορφώνονται με τα ισχύοντα προδιαγραφές, σχέδια και πρότυπα ποιότητας και απόδοσης.
  2. Εάν παρέχονται Υπηρεσίες, αυτές οι Υπηρεσίες θα εκτελούνται (i) με καλό και εργατικό τρόπο, (ii) από προσωπικό με την απαιτούμενη πείρα, δεξιότητες, προσόντα, εκπαίδευση και άδειες και (iii) σύμφωνα με τον κατάλληλο επαγγελματία πρότυπα που αναγνωρίζονται επί του παρόντος στον κλάδο.
  3. Το Έργο που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε κατασκευασμένα προϊόντα, μηχανές, συσκευές, υλικό, λογισμικό και υλικολογισμικό, τα οποία δεν είναι σχεδιασμού, σύνθεσης ή κατασκευής της SIONYX, θα είναι απαλλαγμένο και καθαρό από παραβίαση οποιασδήποτε έγκυρης ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, μάσκας έργα, εμπορικό μυστικό ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που ανήκουν ή ελέγχονται από τρίτο μέρος.
  4. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιγράφονται στις Ενότητες 32 (Συμμόρφωση με Κυβερνητικούς Νόμους και Απαιτήσεις) και 32 (Ίσες Ευκαιρίες).

  Οι προαναφερθείσες εγγυήσεις ισχύουν για οποιαδήποτε παράδοση, επιθεώρηση, αποδοχή ή πληρωμή από τη SIONYX για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (i) ενός (1) έτους από την παράδοση των Αγαθών ή την εκτέλεση των Υπηρεσιών, ή (ii) την τυπική περίοδο εγγύησης του Πωλητή.

 18. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. «Απαιτήσεις» σημαίνει όλες τις αξιώσεις, αξιώσεις, αγωγές, αγωγές, απαιτήσεις, αποζημιώσεις, ευθύνες, απώλειες, υποχρεώσεις, διακανονισμούς, δικαστικές αποφάσεις, έξοδα και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων. «Αποζημιώσεις SIONYX» σημαίνει τη SIONYX και τους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, πράκτορες, θυγατρικές, πωλητές, προμηθευτές και πελάτες της. «Προμηθευτές» σημαίνει τον Πωλητή και τους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, πράκτορες, θυγατρικές, πωλητές, υπεργολάβους και προμηθευτές του.

  Ο Πωλητής θα αποζημιώσει και θα υπερασπιστεί τους Αποζημιώσεις SIONYX από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων που προκύπτουν από ή σχετίζονται με:

  • Πράξεις ή παραλείψεις των Αντιπροσώπων Πωλητών κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στις εγκαταστάσεις (καθορίζονται στην Ενότητα 29).
  • Εσκεμμένο ή εσκεμμένο παράπτωμα, αμέλεια ή απάτη των Αντιπροσώπων Πωλητών.
  • σωματικός τραυματισμός, θάνατος ή απώλεια περιουσίας ή ζημιές που αποδίδονται ή προκαλούνται από το Έργο· ή
  • Παραβίαση οποιασδήποτε εκπροσώπησης, εγγύησης, υπόσχεσης, υποχρέωσης ή διαθήκης από τους Αντιπροσώπους Προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων στην Ενότητα 15.

  Η SIONYX θα ειδοποιήσει αμέσως τον Πωλητή για τυχόν πραγματικές ή μελλοντικές αξιώσεις για τις οποίες ζητείται υπεράσπιση ή αποζημίωση. Σε περίπτωση που ζητηθεί υπεράσπιση ή αποζημίωση για αξίωση, ο Πωλητής θα διατηρήσει καταρτισμένο, ανεξάρτητο δικηγόρο που είναι εύλογα αποδεκτός από τη SIONYX, με αποδεδειγμένη εμπειρία υπεράσπισης αξιώσεων του τύπου προς υπεράσπιση.

  Αφού ο Πωλητής αναλάβει την υπεράσπιση μιας αξίωσης, ο Πωλητής μπορεί να αμφισβητήσει, να πληρώσει ή να διευθετήσει τις Αξιώσεις χωρίς τη συγκατάθεση της SIONYX μόνο εάν αυτός ο διακανονισμός (1) δεν συνεπάγεται καμία παραδοχή εκ μέρους της SIONYX ότι παραβίασε οποιονδήποτε νόμο ή παραβίασε την δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, (2) δεν έχει καμία επίδραση σε οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της SIONYX, (3) παρέχει ως μοναδική απαλλαγή του ενάγοντα χρηματικές αποζημιώσεις που καταβάλλονται πλήρως από τον Πωλητή και (4) απαιτεί από τον ενάγοντα να απαλλάξει τη SIONYX από κάθε ευθύνη φέρεται στην αξίωση.


 19. ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 16, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΕΝΑΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

 20. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Πωλητή να αποζημιώσει τη SIONYX, ο Προμηθευτής θα προμηθεύεται με έξοδα του και θα διατηρεί για τη διάρκεια αυτής της παραγγελίας, και θα διασφαλίζει ότι οι Αντιπρόσωποι του Προμηθευτή (που ορίζονται στην Ενότητα 16) που παρέχουν Εργασία βάσει αυτής της Εντολής προμηθεύονται και διατηρούν επίσης τα ασφαλιστήρια συμβόλαια απαιτείται παρακάτω με οικονομικά υπεύθυνες ασφαλιστικές εταιρείες και με όρια ασφαλιστηρίων συμβολαίων όχι μικρότερα από αυτά που αναφέρονται παρακάτω.
  1. Αποζημίωση των εργαζομένων: Κάλυψη για τις νόμιμες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους νόμους του Κράτους ή των Κρατών στο οποίο ο Πωλητής θα εκτελέσει την Εργασία.
  2. Ευθύνη επαγγελματικού αυτοκινήτου: Κάλυψη για τη χρήση όλων των ιδιόκτητων, μη ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων οχημάτων με όρια τουλάχιστον 1,000,000 $ ανά περιστατικό συνδυασμένο ενιαίο όριο για σωματικές βλάβες και ευθύνη για υλικές ζημιές.
  3. Εμπορική Γενική Ευθύνη: Κάλυψη για σωματικές βλάβες τρίτων και υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, προϊόντα και ολοκληρωμένες εργασίες, συμβατική ευθύνη και ευθύνη ανεξάρτητων εργολάβων με όρια όχι μικρότερα από 1,000,000 $ ανά περιστατικό και 2,000,000 $ συνολικά.

  Οι παραπάνω απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι πρωτογενείς και μη ανταποδοτικές σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση που μπορεί να διατηρεί η SIONYX. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται στο παρόν, οι Αντιπρόσωποι Προμηθευτών δεν είναι ασφαλισμένοι από τη SIONYX και δεν καλύπτονται από οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει αποκτήσει ή έχει συνάψει η SIONYX. Οποιεσδήποτε αυτοασφαλισμένες παρακρατήσεις, εκπτώσεις και εξαιρέσεις από την κάλυψη στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα θα αναλαμβάνονται από, για λογαριασμό και με αποκλειστικό κίνδυνο του Πωλητή και θα πληρώνονται από τον Πωλητή. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη του Πωλητή βάσει της παρούσας Εντολής δεν περιορίζεται στην έκταση οποιασδήποτε ασφάλισης ή στα ελάχιστα όρια που απαιτούνται στο παρόν. Σε περίπτωση που οι Πράκτορες Προμηθευτών εισέλθουν στις εγκαταστάσεις της SIONYX (που ορίζονται στην Ενότητα 29) για να εκτελέσουν την εργασία, ο Προμηθευτής θα ονομάσει τη SIONYX ως πρόσθετο ασφαλισμένο στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά του.

  Κατόπιν αιτήματος της SIONYX, ο Πωλητής θα παράσχει πιστοποιητικά ασφάλισης που να αποδεικνύουν τα παραπάνω ασφαλιστήρια συμβόλαια, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων πρόσθετης ασφαλιστικής κατάστασης. Η παράλειψη της SIONYX να απαιτήσει τέτοια πιστοποιητικά ή να εντοπίσει οποιαδήποτε ανεπάρκεια στην παρεχόμενη ασφάλιση δεν θα ερμηνεύεται ούτε θα θεωρείται ως παραίτηση από τις υποχρεώσεις του Πωλητή να διατηρήσει τις παραπάνω ασφαλιστικές καλύψεις.

 21. ΛΉΞΗ.
  1. Τερματισμός για λόγους ευκολίας. Η SIONYX μπορεί να τερματίσει την παρούσα Παραγγελία, εν όλω ή εν μέρει ανά πάσα στιγμή, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση δέκα (10) ημερών στον Πωλητή.
  2. Τερματισμός για προεπιλογή. Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος, να τερματίσει την παρούσα Διαταγή λόγω αθέτησης υποχρεώσεων σε περίπτωση που συμβεί κάποιο από τα ακόλουθα:
   1. Ένα μέρος καθίσταται αφερέγγυο ή υπόκειται σε διαδικασία βάσει οποιουδήποτε νόμου σχετικά με την πτώχευση ή την απαλλαγή οφειλετών ή παραδέχεται εγγράφως την αδυναμία του να πληρώσει τα χρέη του όταν αυτά καθίστανται απαιτητά.
   2. Ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβιάζει ουσιωδώς τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας εντολής και δεν θεραπεύει αυτήν την παράβαση εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης από το Μέρος που δεν παραβιάζει την παραβίαση αυτή.

   Εάν αυτή η Παραγγελία τερματιστεί λόγω υλικής παραβίασης του Πωλητή, η SIONYX μπορεί να προμηθευτεί ή να αποκτήσει με άλλον τρόπο, με τέτοιους όρους και με τρόπο που η SIONYX μπορεί να κρίνει σκόπιμο, προμήθειες ή υπηρεσίες παρόμοιες με την Εργασία που τερματίστηκε, και ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος έναντι της SIONYX για οποιαδήποτε υπέρβαση κόστος παρόμοιων προμηθειών ή υπηρεσιών.

  3. Αποτέλεσμα τερματισμού. Κατά ή μετά την καταγγελία, εν όλω ή εν μέρει, ο Πωλητής θα μεταβιβάσει τον τίτλο και θα παραδώσει στη SIONYX, με τον τρόπο και στο βαθμό που ζητείται εγγράφως από τη SIONYX, πλήρη ή μερικώς ολοκληρωμένη εργασία, συμπεριλαμβανομένων ειδών, υλικών, εξαρτημάτων, εργαλείων, μήτρες , μοτίβα, εξαρτήματα, φωτιστικά, σχέδια, σχέδια, πληροφορίες και δικαιώματα συμβολαίου όπως έχει δημιουργήσει ή αποκτήσει ο Πωλητής κατά την εκτέλεση του τερματισμένου μέρους αυτής της Παραγγελίας.

  4. Εάν αυτή η Παραγγελία τερματιστεί για λόγους ευκολίας, η SIONYX θα αποζημιώσει δίκαια τον Πωλητή ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Ενότητα 11 (Αλλαγές). Εάν αυτή η Παραγγελία τερματιστεί λόγω αθέτησης, η SIONYX θα καταβάλει στον Πωλητή το Συμβατικό Τίμημα για ολοκληρωμένα είδη που παραδόθηκαν και έγιναν δεκτά από τη SIONYX, καθώς και την εύλογη αξία των άλλων αντικειμένων που ζητήθηκαν και παραδόθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Ανεξάρτητα από τον λόγο καταγγελίας, σε καμία περίπτωση αυτή η αξία δεν θα υπερβαίνει το Συμβατικό Τίμημα για τέτοια είδη.

   Στο βαθμό που αυτή η Παραγγελία τερματίζεται εν μέρει, ο Πωλητής θα συνεχίσει να εκτελεί τα μη τερματισμένα μέρη αυτής της Παραγγελίας. Η SIONYX δεν θα έχει καμία υποχρέωση προς τον Πωλητή σε σχέση με το καταγγελθέν μέρος αυτής της Παραγγελίας, εκτός από όσα προβλέπονται στο παρόν. Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης αυτής της Εντολής από τον Πωλητή, τα δικαιώματα της SIONYX, όπως ορίζονται στο παρόν, θα είναι επιπλέον των άλλων δικαιωμάτων της SIONYX βάσει νόμου ή ιδίων κεφαλαίων που δεν ορίζονται στην παρούσα Εντολή.

 22. ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ. Κανένα μέρος δεν θα είναι υπεύθυνο για ζημίες που προκύπτουν από αθέτηση υποχρεώσεων λόγω αιτιών πέραν του εύλογου και προβλέψιμου ελέγχου αυτού του Μέρους, και χωρίς υπαιτιότητα ή αμέλεια αυτού του Μέρους. Τέτοιες αιτίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, πράξεις του Θεού ή του δημόσιου εχθρού, πράξεις της κυβέρνησης υπό την κυριαρχική ή συμβατική της ιδιότητα, πυρκαγιές, πλημμύρες, επιδημίες, τρομοκρατία, περιορισμούς καραντίνας, απεργίες, εμπάργκο εμπορευμάτων και ασυνήθιστα έντονα καιρικά φαινόμενα . Σε περίπτωση που η εκτέλεση αυτής της εντολής παρεμποδίζεται, καθυστερεί ή επηρεάζεται αρνητικά από αιτίες του τύπου που περιγράφεται παραπάνω («Ανωτέρα Βία»), τότε το Μέρος του οποίου επηρεάζεται η εκτέλεση θα ειδοποιήσει εγγράφως τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του άλλου Μέρους και, Η επιλογή της SIONYX, αυτή η Παραγγελία μπορεί να αλλάξει ή να τερματιστεί με τέτοιες προσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης και στην τιμή της σύμβασης που εύλογα απαιτούνται από την ύπαρξη Ανωτέρας Βίας.

 23. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Αυτό το Διάταγμα θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κοινοπολιτείας της Μασαχουσέτης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Μερών βάσει του παρόντος Διατάγματος δεν διέπονται από τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1980 για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών ή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο παραγραφής στη διεθνή πώληση αγαθών, όπως τροποποιήθηκε.

 24. ΔΙΑΦΟΡΕΣ. Οποιαδήποτε αξίωση, διαμάχη ή διαφωνία που μπορεί να προκύψει βάσει ή σε σχέση με αυτό το Διάταγμα («Διαφωνία»), θα περιορίζεται σε γραπτή μορφή και θα υποβάλλεται για επίλυση στα ανοδικά επίπεδα διαχείρισης των αντίστοιχων Μερών. Οποιαδήποτε διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί προς αμοιβαία ικανοποίηση και των δύο Μερών, μετά από καλή τη πίστη διαπραγματεύσεις, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αξίωσης από το άλλο μέρος, μπορεί να διευθετηθεί από αρμόδιο δικαστήριο. Τα μέρη συμφωνούν με την προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο διεξαγωγής των ομοσπονδιακών και πολιτειακών δικαστηρίων των κομητειών Middlesex και Essex, Μασαχουσέτη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα μέρη παραιτούνται από κάθε δικαίωμα που μπορεί να έχουν σε δίκη από ενόρκους.

 25. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, κάθε Μέρος μπορεί να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα ή άλλη δίκαιη απαλλαγή ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας για παραβίαση των υποχρεώσεών του περί εμπιστευτικότητας σύμφωνα με την Ενότητα 12 ή παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του.

  Εν αναμονή οποιασδήποτε δίωξης, προσφυγής ή τελικής απόφασης ή διευθέτησης οποιασδήποτε Διαφωνίας, ο Προμηθευτής θα προχωρήσει επιμελώς, σύμφωνα με τις οδηγίες της SIONYX, στην εκτέλεση σύμφωνα με την παρούσα εντολή.

  Τίποτα σε αυτήν την Ενότητα ούτε εξουσιοδότηση ή προσφορά που μπορεί να γίνει δεν θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή ή αναγνώριση από τη SIONYX της εγκυρότητας της αξίωσης του Πωλητή ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, ούτε θεωρείται ότι περιορίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο περιορίζει τη SIONYX από το να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων ένδικων μέσων, κρίνει σκόπιμο να προστατεύσει τα δικά του συμφέροντα.

 26. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Για τους σκοπούς της παρούσας ρήτρας, "Συμβάν Ασφάλειας Πληροφοριών" σημαίνει οποιαδήποτε πραγματική ή ύποπτη παραβίαση δεδομένων, περιστατικό στον κυβερνοχώρο ή άλλο περιστατικό που ο Προμηθευτής πραγματικά γνωρίζει ή εύλογα θα έπρεπε να γνωρίζει ότι περιλαμβάνει ή με άλλο τρόπο αφορά την απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη ή ακούσια πρόσβαση προς, ή τροποποίηση ή καταστροφή της SIONYX- παρεχόμενα (i) δεδομένα, (ii) συστήματα, (iii) ιδιοκτησιακές πληροφορίες, (iv) ελεγχόμενες μη διαβαθμισμένες πληροφορίες (όπως ορίζεται αυτός ο όρος 32 CFR §2002.4) (συλλογικά, (i) μέσω (v) αναφέρονται ως «Ευαίσθητες πληροφορίες»).

 27. Ο προμηθευτής θα ειδοποιήσει αμέσως το Τμήμα Αγορών της SIONYX, αλλά σε καμία περίπτωση αργότερα από εβδομήντα δύο (72) ώρες μετά την ενημέρωση του Πωλητή για ένα περιστατικό ασφάλειας πληροφοριών SC@SIONYX.com τέτοιου Συμβάντος Ασφάλειας Πληροφοριών. Με αποκλειστικά έξοδα του Πωλητή, ο Προμηθευτής θα διερευνήσει αμέσως (α) οποιοδήποτε Συμβάν Ασφάλειας Πληροφοριών. (β) να καταβάλει όλες τις προσπάθειες για την προστασία των Ευαίσθητων Πληροφοριών της SIONYX και να μετριάσει τον αντίκτυπο του Συμβάντος Ασφάλειας Πληροφοριών. (γ) παρέχει συνεχείς, έγκαιρες και σχετικές πληροφορίες στη SIONYX, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων για πληροφορίες και ενημερώσεων κατάστασης· (δ) αναφέρετε στη SIONYX, όχι λιγότερο συχνά από μία φορά την εβδομάδα έως ότου επιλυθεί το Περιστατικό Ασφάλειας Πληροφοριών, τις προσπάθειες μετριασμού του Προμηθευτή που σχετίζονται με το Περιστατικό Ασφάλειας Πληροφοριών. (ε) συνεργάζεται με τη SIONYX για την έγκαιρη ειδοποίηση σε επηρεαζόμενα τρίτα μέρη, εάν είναι απαραίτητο· (στ) να συνεργαστεί με τη SIONYX σε σχέση με οποιαδήποτε ανεξάρτητη έρευνα που η SIONYX μπορεί να επιθυμεί να διεξαγάγει σε σχέση με ένα τέτοιο Συμβάν Ασφάλειας Πληροφοριών. (ζ) συμμορφώνονται με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, σχετικά με τη διαφύλαξη Ευαίσθητων Πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ειδοποίησης και αναφοράς, σχετικά με το Συμβάν Ασφάλειας Πληροφοριών· και (η) να συνεργαστεί με τη SIONYX για τον εντοπισμό τυχόν εύλογων μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν για τον περιορισμό, τη διακοπή ή με άλλον τρόπο την αποκατάσταση οποιουδήποτε Συμβάντος Ασφάλειας Πληροφοριών. Για τρία (3) έτη μετά την επίλυση ενός Συμβάντος Ασφάλειας Πληροφοριών, η SIONYX θα έχει πρόσβαση και το δικαίωμα να εξετάζει, να αναπαράγει και να ελέγχει τα αρχεία του Προμηθευτή που σχετίζονται με το Περιστατικό Ασφάλειας Πληροφοριών και τις υποχρεώσεις του Πωλητή βάσει αυτής της ρήτρας.

 28. ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ. Ο πωλητής δεν είναι υπάλληλος της SIONYX για οποιονδήποτε σκοπό. Ο Πωλητής συμφωνεί ότι σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παρούσα Παραγγελία, θα ενεργεί ως ανεξάρτητος ανάδοχος και θα αναλάβει και θα πληρώσει όλες τις ευθύνες και θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε σχέση με την εκτέλεση αυτής της παραγγελίας. Ο Πωλητής δεν θα έχει δικαίωμα, εξουσία ή εξουσία να δημιουργήσει οποιαδήποτε υποχρέωση, ρητή ή σιωπηρή, εκ μέρους της SIONYX ή του Πελάτη της και δεν θα έχει καμία εξουσία να εκπροσωπεί τη SIONYX ως αντιπρόσωπο.

 29. ΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ. Ο Πωλητής δεν θα ζητήσει από τους υπαλλήλους της SIONYX για απασχόληση σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την εκτέλεση αυτής της παραγγελίας. Ο παραπάνω περιορισμός δεν θα απαγορεύει την τοποθέτηση διαφημίσεων γενικής κυκλοφορίας που μπορούν να ληφθούν ή να προβληθούν από τους υπαλλήλους της SIONYX.

 30. ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Η αποτυχία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους να επιμείνει στην αυστηρή εκτέλεση οποιουδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Διατάγματος ή να ασκήσει οποιαδήποτε δικαιώματα ή ένδικα μέσα, δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από τα δικαιώματά του να διεκδικήσει οποιοδήποτε από τα ίδια ή να βασιστεί σε οποιοδήποτε τέτοιους όρους ή προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή στη συνέχεια.

 31. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ. Ο Πωλητής θα συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις εξαγωγές και τις ξένες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Κανονισμών Διεθνούς Εμπορίας Όπλων (ITAR) και των Κανονισμών Διαχείρισης Εξαγωγών (EAR). Ειδικότερα, ο Πωλητής δεν αποκαλύπτει κανένα τεχνικό στοιχείο, ούτε παραδίδει ή εξάγει οποιοδήποτε προϊόν που κατασκευάζεται με χρήση τεχνικών δεδομένων, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε ξένες οντότητες εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς την κατάλληλη γραπτή εξουσιοδότηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

 32. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΕΣ. Αυτή η παραγγελία δεν είναι εκχωρήσιμη και δεν θα εκχωρηθεί από τον Πωλητή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της SIONYX. Περαιτέρω, ο Προμηθευτής συμφωνεί να λάβει την έγκριση της SIONYX πριν αναθέσει σε υπεργολαβία οποιοδήποτε σημαντικό μέρος αυτής της παραγγελίας.

 33. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SIONYX. Σε περίπτωση που ένας Πράκτορας Πωλητή εισέλθει στις εγκαταστάσεις ή την ιδιοκτησία της SIONYX (οι «Καταστάσεις») για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση με αυτήν την Παραγγελία, τότε ο Προμηθευτής θα (α) συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες ασφάλειας, ασφάλειας, συμπεριφοράς, σήμανσης και προσωπικής ταυτότητας, και σχετικές απαιτήσεις της SIONYX ενώ βρίσκεστε στις Εγκαταστάσεις· και (β) παρέχει πληροφορίες που εύλογα απαιτούνται από τη SIONYX για να διασφαλιστεί η σωστή αναγνώριση του Αντιπροσώπου Προμηθευτή. Η SIONYX δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ζητήσει από τον Προμηθευτή να αφαιρέσει οποιονδήποτε Αντιπρόσωπο Προμηθευτή από τις Εγκαταστάσεις και να ζητήσει να μην ανατεθεί εκ νέου σε αυτόν τον Αντιπρόσωπο Προμηθευτή για να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία ή να εισέλθει στις Εγκαταστάσεις βάσει αυτής της Εντολής.

 34. ΤΕΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ.  Ο πωλητής θα ειδοποιήσει εγγράφως τη SIONYX εάν οποιαδήποτε Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξαρτημάτων, υποσυστατικών, εξαρτημάτων, συγκροτημάτων ή υποσυστημάτων, στα Αγαθά που παραδίδονται σύμφωνα με το παρόν, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχονται από προμηθευτές κατώτερης βαθμίδας του Πωλητή, πρόκειται ή αναμένεται να βγουν από την παραγωγή ή δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο στο εμπόριο. Η εν λόγω ειδοποίηση: (i) παρέχεται στη SIONYX τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία διακοπής ή μη διαθεσιμότητας, ή εάν η ειδοποίηση δώδεκα (12) μηνών δεν είναι εύλογη δεδομένων των περιστάσεων, το συντομότερο δυνατό. και (ii) να προσδιορίζει συγκεκριμένα το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή και το τμήμα με όνομα, αριθμό ανταλλακτικού, λειτουργία και τη θέση στο Αγαθό που παραδόθηκε. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πωλητής θα θέτει στη διάθεση της SIONYX και δια του παρόντος χορηγεί στη SIONYX άδεια χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης για χρήση όλων των σχεδίων, προδιαγραφών, δεδομένων και τεχνογνωσίας για να επιτρέψει στον πελάτη της SIONYX ή της SIONYX να κατασκευάσει ή να προμηθευτεί το Αγαθό, το εξάρτημα, το υποσυγκρότημα ή το ανταλλακτικό .

 35. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
  1. Τα Αγαθά πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με την περιγραφή, τα σχέδια, τις προδιαγραφές και τα δείγματα. Εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες περιγραφές, σχέδια, προδιαγραφές ή δείγματα και στον βαθμό που δεν είναι σαφείς, τα Προϊόντα θα είναι νέα, του πιο πρόσφατου σχεδίου ή μοντέλου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της SIONYX και της καλύτερης ποιότητας. 
  2. Ο Πωλητής δεν μπορεί να αντικαταστήσει Προϊόντα ή μέρη Αγαθών. Εάν η SIONYX λάβει Αγαθά που δεν συμμορφώνονται με αυτές τις απαιτήσεις, η SIONYX μπορεί να απορρίψει μια τέτοια αποστολή εν όλω ή εν μέρει ειδοποιώντας τον Πωλητή. Ο Πωλητής θα αφαιρέσει αυτά τα προϊόντα που απορρίφθηκαν με έξοδα του Πωλητή εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης της SIONYX στον Πωλητή. Εάν η SIONYX διαπιστώσει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι τα Αγαθά περιέχουν ύποπτα ή/και πλαστά εξαρτήματα, η SIONYX θα παράσχει ειδοποίηση στον προμηθευτή, θα κατασχέσει τα ύποπτα / πλαστά εξαρτήματα και θα αναφέρει όλα τα περιστατικά στην ERAI ή στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Δεδομένων Βιομηχανίας (GIDEP). .
  3. Ο Πωλητής θα ειδοποιήσει τη SIONYX εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη στιγμή που ο Πωλητής ανακαλύψει ότι ένα Αγαθό ή μια Υπηρεσία δεν συμμορφώνεται. Εάν ο Πωλητής παραδίδει μη συμμορφούμενα Αγαθά ή Υπηρεσίες, η SIONYX μπορεί, κατ' επιλογή της και με έξοδα του Πωλητή: 
   1. να απορρίψετε τα Αγαθά ή τις Υπηρεσίες για πλήρη επιστροφή χρημάτων ή πίστωση· 
   2. αποδεχτείτε το σύνολο ή μέρος του Αγαθού ή της Υπηρεσίας με αμοιβαία συμφωνηθείσα μείωση τιμής ή άλλη αντιπαροχή. 
   3. απαιτούν από τον Πωλητή να διορθώσει ή να αντικαταστήσει αμέσως τα Αγαθά ή τις Υπηρεσίες· 
   4. να λαμβάνετε σύμφωνα με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες από άλλη πηγή· 
   5. ακυρώστε την εντολή αγοράς ως προεπιλογή ή
   6. ασκήσει οποιαδήποτε άλλα ισχύοντα δικαιώματα ή ένδικα μέσα. 
  4. Η SIONYX θα προσδιορίζει εγγράφως τον λόγο για την απόρριψη μη συμμορφούμενων Αγαθών ή Υπηρεσιών. Εάν η SIONYX επιλέξει να απορρίψει τα μη συμμορφούμενα Προϊόντα ή Υπηρεσίες, ο Πωλητής θα παράσχει οδηγίες διάθεσης σχετικά με τα μη συμμορφούμενα Προϊόντα ή Υπηρεσίες και, εάν ισχύει, την ημερομηνία επισκευής ή αντικατάστασης των μη συμμορφούμενων Προϊόντων ή Υπηρεσιών και επιστροφής στη SIONYX. Ο Πωλητής αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο απώλειας για τα μη επιβεβαιωμένα Προϊόντα ή Υπηρεσίες και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε αύξηση του κόστους, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκ νέου προμήθειας, που αποδίδεται στην απόρριψη από τη SIONYX των μη συμμορφούμενων Προϊόντων ή Υπηρεσιών. Εάν η SIONYX απορρίψει Προϊόντα ή Υπηρεσίες ως μη συμμορφούμενα και ο Πωλητής δεν αναγνωρίσει την απόρριψη και το σχέδιο διάθεσης της SIONYX για τα Αγαθά ή τις Υπηρεσίες, η SIONYX θα δικαιούται να διαθέσει τα μη συμμορφούμενα Προϊόντα ή Υπηρεσίες χωρίς ευθύνη προς τον Πωλητή. Επιπλέον, η SIONYX μπορεί να επιλέξει να επιστρέψει τα μη συμμορφούμενα Προϊόντα ή Υπηρεσίες στον Πωλητή με κίνδυνο απώλειας και εξόδων του Πωλητή.
 36. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Ο πωλητής πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής ηθικής και να συμμορφώνεται προσεκτικά με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους, καταστατικά, πράξεις, κανονισμούς, κανόνες, διατάγματα, κυβερνητικές οδηγίες και εντολές που ισχύουν τώρα ή στο εξής θεσπίστηκε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις, τους μισθούς, τις ώρες απασχόλησης, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, την προστασία δεδομένων ίσων ευκαιριών απασχόλησης, τα περιβαλλοντικά θέματα, τις μη διαχωρισμένες εγκαταστάσεις, την υγεία και την ασφάλεια και την ακεραιότητα των προμηθειών (π.χ. Procurement Integrity Act, 41 USC § 2104-107). Ο Πωλητής θα λάβει με δικά του έξοδα οποιεσδήποτε άδειες ή άδειες απαιτούνται για την εκτέλεση της Εργασίας.

 37. ΙΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Η SIONYX και ο Προμηθευτής θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 41 CFR 60–1.4(a), 60–300.5(a) και 60–741.5(a). Αυτοί οι κανονισμοί απαγορεύουν τις διακρίσεις σε βάρος ατόμων με προσόντα με βάση την ιδιότητά τους ως προστατευόμενοι βετεράνοι ή άτομα με αναπηρία και απαγορεύουν τις διακρίσεις σε βάρος όλων των ατόμων με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την εθνική καταγωγή τους. Επιπλέον, αυτοί οι κανονισμοί απαιτούν από τους καλυπτόμενους κύριους εργολάβους και τους Προμηθευτές να λαμβάνουν θετικά μέτρα για να προσλαμβάνουν και να προχωρούν στην απασχόληση άτομα ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την εθνική καταγωγή, την αναπηρία ή την ιδιότητα του βετεράνου.

 38. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή στην παρούσα Διαταγή πρέπει να γίνεται γραπτώς και να υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο των Μερών.

 39. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα Μέρη παραιτούνται δια του παρόντος από οποιαδήποτε διάταξη νόμου που θα καθιστούσε οποιαδήποτε ρήτρα του παρόντος Διατάγματος άκυρη ή άλλως μη εκτελεστή από οποιαδήποτε άποψη. Σε περίπτωση που μια διάταξη του παρόντος Διατάγματος κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, η διάταξη αυτή θα ερμηνευθεί ότι εκπληρώνει τον επιδιωκόμενο σκοπό της στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και οι υπόλοιπες διατάξεις αυτού του Διατάγματος θα συνεχίσουν να ισχύουν και να ισχύουν πλήρως.

 40. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Τα Μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Διαταγή, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων που ενσωματώνονται στο παρόν με παραπομπή, αποτελεί την πλήρη συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ των Μερών και αντικαθιστά και αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες ή σύγχρονες δηλώσεις, συμφωνίες ή συνεννοήσεις οποιουδήποτε είδους, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος.
 41. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ.  Εάν κάποια από τις ακόλουθες Ειδικές ρήτρες δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη εντολή, αυτές οι ρήτρες θα θεωρούνται αυτοδιαγραφόμενες.

 42. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Αυτή η Ενότητα θα ισχύει εάν ο Πωλητής χειρίζεται «Προσωπικά στοιχεία» κατοίκων της Μασαχουσέτης, όπως ορίζεται στους Κανονισμούς Ασφάλειας Πληροφοριών της Μασαχουσέτης, 201 Code of Mass. 17.00 κ.ε. (οι «Κανονισμοί IS»).
 43. Ο Πωλητής συμφωνεί ότι, εφόσον έχει πρόσβαση ή διατηρεί αντίγραφα των Προσωπικών Πληροφοριών, θα: (α) συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς IS, (β) θα ειδοποιεί αμέσως τη SIONYX για οποιαδήποτε ύποπτη ή πραγματική παραβίαση δεδομένων που περιλαμβάνει Προσωπικές Πληροφορίες και (γ ) να συνεργαστεί με τη SIONYX για τη διερεύνηση και την αποκατάσταση κάθε ύποπτης ή πραγματικής παραβίασης δεδομένων που περιλαμβάνει Προσωπικές Πληροφορίες.

 44. ΥΠΟΠΤΙΚΑ/ΠΛΑΜΒΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Αυτή η Ενότητα ισχύει εάν ο Πωλητής θα παρέχει Αγαθά βάσει αυτής της Εντολής.
 45. «Πλαστό έργο» σημαίνει Έργο που είναι (α) παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή, αντικατάσταση ή τροποποίηση που έχει λανθασμένα επισημανθεί, εσφαλμένα αναγνωριστεί ή άλλως παραπλανηθεί ότι είναι αυθεντικό, μη τροποποιημένο αντικείμενο από τον Κατασκευαστή Γνήσιου Εξαρτήματος (OCM) ή τον Κατασκευαστή Γνήσιου Εξοπλισμού (ΚΑΕ); (β) εγκεκριμένες εργασίες που έχουν φθάσει σε όριο διάρκειας σχεδιασμού ή έχουν υποστεί ζημιές πέραν της πιθανής επισκευής, αλλά έχουν τροποποιηθεί και παραποιηθεί ως αποδεκτό· (γ) ένα αντικείμενο που δεν περιέχει τα κατάλληλα εξωτερικά ή εσωτερικά υλικά ή εξαρτήματα που απαιτούνται από το OCM/OEM ή που δεν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές OCM/OEM· (δ) ένα αντικείμενο ή συστατικό του που χρησιμοποιείται, ανακαινίζεται ή ανακτάται, αλλά παρουσιάζεται λανθασμένα ως νέο αντικείμενο· (ε) ένα στοιχείο που δεν έχει περάσει επιτυχώς όλες τις δοκιμές, την επαλήθευση, τη διαλογή και τον ποιοτικό έλεγχο που απαιτούνται για OCM/OEM, αλλά παρουσιάζεται εσφαλμένα ότι πληροί ή έχει περάσει αυτές τις απαιτήσεις· (στ) ένα αντικείμενο με ετικέτα ή άλλη σήμανση που προορίζεται, ή είναι εύλογα πιθανό, να παραπλανήσει ένα λογικό άτομο να πιστέψει ότι ένα αντικείμενο που δεν είναι OCM/OEM είναι γνήσιο στοιχείο OCM/OEM, ενώ δεν είναι, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό της ψευδούς αναγνώρισης βαθμός, σειριακός αριθμός, αριθμός παρτίδας, κωδικός ημερομηνίας ή χαρακτηριστικά απόδοσης. ή (ζ) ένα αντικείμενο που έχει χαρακτηριστεί ως ύποπτο πλαστό ανταλλακτικό από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπως εξαρτήματα που αναφέρονται σε ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Συμβάσεων Άμυνας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταλλαγής Δεδομένων Κυβέρνησης-Βιομηχανίας (GIDEP). Τα ανταλλακτικά που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με μια συγκεκριμένη απαίτηση παραγγελίας αγοράς της SIONYX, όπως τα φινιρισμένα, τα αναβαθμισμένα ή τα αναβαθμισμένα εξαρτήματα που προσδιορίζονται σωστά ως τέτοια δεν θεωρούνται απομιμήσεις.

  Ο πωλητής δηλώνει και εγγυάται ότι δεν θα παραδώσει στη SIONYX αντικείμενα, εξαρτήματα, αγαθά, συγκροτήματα ή άλλα είδη που αποτελούν Απομιμήσεις Έργων. Η εγγύηση του πωλητή έναντι της παραποίησης/απομίμησης θα συνεχίσει να ισχύει κάθε τερματισμό ή λήξη αυτής της παραγγελίας.

  Ο πωλητής θα αγοράζει προϊόντα μόνο που πρόκειται να παραδοθούν ή να ενσωματωθούν ως Work στη SIONYX απευθείας από το OCM/OEM ή από διανομέα ρητά εξουσιοδοτημένο από το OCM/OEM. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση εργασίας από ανεξάρτητους διανομείς ή μεσίτες, εκτός εάν εγκριθεί εκ των προτέρων γραπτώς από τη SIONYX.

  Ο Πωλητής θα ειδοποιήσει αμέσως τη SIONYX εάν ο Πωλητής αντιληφθεί ή υποψιαστεί ότι έχει παράσχει Απομιμήσεις Έργων. Η SIONYX δύναται να κατασχέσει το Πλαστό Έργο για περαιτέρω διερεύνηση ως προς τη γνησιότητά του και ο Πωλητής θα συνεργαστεί πλήρως σε οποιαδήποτε τέτοια έρευνα. Η SIONYX δεν υποχρεούται να επιστρέψει τέτοιου είδους απομιμήσεις στον πωλητή κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας ή μετά από αυτήν. Εάν, μετά από έρευνα, η SIONYX καταλήξει κατά την αποκλειστική της κρίση ότι το Έργο που παραδόθηκε από τον Πωλητή συνιστά Απομιμήσεις, η SIONYX μπορεί να αναφέρει τέτοια γεγονότα στο GIDEP.

  Εάν οι Παραγγελίες απαιτούν την παράδοση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις: (i) Ο Πωλητής πρέπει να συμμορφώνεται με τα DFARS 252.246-7007 και 252.246-7008 και θα ισχύει ο ορισμός του "ηλεκτρονικού εξαρτήματος" σε αυτά (ii) Ο Πωλητής διατηρεί μια διαδικασία που συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη αναθεώρηση του προτύπου SAE AS 5553 - Πλαστά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, αποφυγή, ανίχνευση, μετριασμός και διάθεση. και (iii) Εάν ο Προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων OCM/OEM, ο Προμηθευτής θα διατηρήσει μια διαδικασία που συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου SAE AS 6496 - Απάτη/Πλαστά ηλεκτρονικά εξαρτήματα: Αποφυγή, ανίχνευση, μετριασμός και διάθεση - Εξουσιοδοτημένη/Διανομή. Εάν ο Πωλητής δεν είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας OCM/OEM ή OCM/OEM, ο Πωλητής θα συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη αναθεώρηση του προτύπου SAE 6081 - Απάτη/Πλαστά ηλεκτρονικά εξαρτήματα: Αποφυγή, Ανίχνευση, Μετριασμός, Διάθεση - Διανομείς. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμβίβαστης σύγκρουσης μεταξύ αυτής της ρήτρας και των DFARS 252.246-7007 και 252.246-7008, τα DFARS θα έχουν προτεραιότητα.

  Όταν ζητηθεί από τη SIONYX, ο Προμηθευτής θα παρέχει πιστοποιητικά συμμόρφωσης OCM/OEM και τεκμηρίωση που αποδεικνύει μια αδιάσπαστη αλυσίδα φύλαξης των επηρεαζόμενων ειδών από το ισχύον OCM/OEM στον Προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του ονόματος και της τοποθεσίας οποιουδήποτε μεσάζοντα της αλυσίδας εφοδιασμού από το OCM/OEM στην πηγή που παρέχει απευθείας στον Προμηθευτή. Μετά από εύλογη ειδοποίηση, η SIONYX μπορεί να ελέγξει ή να επιθεωρήσει τα αρχεία ή τις εσωτερικές διαδικασίες του Προμηθευτή για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με αυτήν την ρήτρα ή το DFARS 252.246-7007, εάν ισχύει.

  Σε περίπτωση που το Έργο που παραδίδεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους συνιστά ή περιλαμβάνει Απομιμήσεις Έργων, ο Πωλητής θα αντικαταστήσει, με δικά του έξοδα, αμέσως αυτό το Πλαστό Έργο με γνήσιο Έργο που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας Παραγγελίας. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτής της παραγγελίας, ο Πωλητής θα είναι υπεύθυνος και υπεύθυνος για όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά έξοδα της SIONYX σχετικά με την αφαίρεση και την αντικατάσταση απομιμήσεων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εξόδων της SIONYX για την αφαίρεση απομιμήσεων, την εγκατάσταση εργασιών αντικατάστασης και οποιασδήποτε δοκιμής που απαιτείται από την επανεγκατάσταση του Work μετά την ανταλλαγή πλαστών εργασιών. Τα ένδικα μέσα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την παράγραφο είναι επιπρόσθετα σε τυχόν ένδικα μέσα που μπορεί να έχει η SIONYX βάσει νόμου, δικαιοσύνης ή βάσει άλλων διατάξεων των παρόντων Όρων.

  Ο πωλητής θα περιλαμβάνει αυτήν τη ρήτρα ή ισοδύναμες διατάξεις σε υπεργολαβίες κατώτερης βαθμίδας για την παράδοση ειδών που θα συμπεριληφθούν ή θα επιπλωθούν ως Έργο στη SIONYX.

 46. ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΗΓΗΣ. Αυτή η ενότητα ισχύει εάν ο Προμηθευτής χρησιμοποιεί ή ενσωματώνει Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στο Έργο που παραδίδεται στη SIONYX.
 47. Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας, "Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα" σημαίνει (α) οποιοδήποτε λογισμικό που ενσωματώνει ή ενσωματώνει λογισμικό ή χρησιμοποιεί λογισμικό σε σχέση με, ως μέρος, ομαδοποιημένο ή μαζί με οποιοδήποτε ανοιχτό κώδικα, διαθέσιμο στο κοινό ή "δωρεάν Λογισμικό, βιβλιοθήκη ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της Γενικής Δημόσιας Άδειας ("GPL"), της Lesser/Library GPL (LGPL), της Affero GPL ("APL"), της άδειας Apache, της διανομής λογισμικού Berkeley (" άδεια BSD"), την άδεια MIT, την Καλλιτεχνική Άδεια (π.χ. PERL), τη Δημόσια Άδεια Mozilla ("MPL") ή παραλλαγές τους, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό αδειών που αναφέρονται ως "Άδεια Ελεύθερου Λογισμικού", "Άδεια Ανοικτού Κώδικα", "Δημόσια άδεια" ή "Άδεια συμβατή με GPL". (β) Λογισμικό που έχει άδεια χρήσης βάσει άδειας λογισμικού ανοιχτού κώδικα. ή (γ) λογισμικό που παρέχεται βάσει άδειας που υποβάλλει το παραδοθέν λογισμικό σε οποιαδήποτε άδεια Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, απαιτεί άδεια χρήσης του παραδοθέντος λογισμικού με σκοπό τη δημιουργία παράγωγων έργων ή αναδιανομή χωρίς επιβάρυνση ή υποχρεώνει τη SIONYX να πουλήσει, να δανείσει, διανέμουν, αποκαλύπτουν ή καθιστούν με άλλον τρόπο διαθέσιμο ή προσβάσιμο σε οποιονδήποτε τρίτο το παραδοθέν λογισμικό ή οποιοδήποτε τμήμα του, σε μορφές αντικειμενικού κώδικα ή/και πηγαίου κώδικα, ή οποιωνδήποτε προϊόντων ενσωματώνουν το παραδοθέν λογισμικό ή οποιοδήποτε τμήμα του, σε αντικειμενικό κώδικα και /ή μορφές πηγαίου κώδικα.

  Ο Πωλητής θα λάβει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της SIONYX πριν χρησιμοποιήσει ή ενσωματώσει οποιοδήποτε Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στα Αγαθά. Εάν ο Προμηθευτής αποτύχει να λάβει τέτοια γραπτή εξουσιοδότηση, ο Προμηθευτής θα αποζημιώσει και θα υπερασπιστεί τους Αποζημιώσεις SIONYX σύμφωνα με την Ενότητα 17 (Αποζημίωση) από και κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων που σχετίζονται με τη χρήση του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα από τους Αποζημιωμένους SIONYX.

 48. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αυτή η Ενότητα ισχύει εάν ο Πωλητής θα παρέχει Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγείας & Ασφάλειας ("EHS") που σχετίζονται και εκτελούνται στις Εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν αμίαντο, επικίνδυνα απόβλητα, αποκατάσταση, λύματα, πυρασφάλεια και παρακολούθηση τοξικών αερίων).
 49. Ο Πωλητής θα εκτελεί τις υπηρεσίες EHS σύμφωνα με τους παρόντες Όρους σύμφωνα με το επίπεδο φροντίδας και δεξιοτήτων που ασκούν συνήθως οι επαγγελματίες του EHS υπό παρόμοιες συνθήκες. Ο Προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται ότι ο Προμηθευτής έχει την ικανότητα, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών EHS που προβλέπονται βάσει των παρόντων Όρων και ότι όλες οι υπηρεσίες θα εκτελούνται με τη χρήση προσωπικού, εξοπλισμού και υλικού που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και/ή κατάλληλα για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. Ο πωλητής θα ενημερώσει αμέσως τη SIONYX για την ανακάλυψη οποιασδήποτε διαρροής ή έκλυσης που, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, πρέπει να αναφέρεται αμέσως. Ο Πωλητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την απόρριψη οποιουδήποτε δείγματος μολυσμένου υλικού που λαμβάνεται εκτός του χώρου από τον Πωλητή.

 50. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΩ ΡΟΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αυτή η Ενότητα εφαρμόζεται εάν η Εντολή εκδίδεται σύμφωνα με μια κύρια σύμβαση μεταξύ της SIONYX και της κυβέρνησης των Η.Π.Α. (όπως αναφέρεται στην όψη της ΟΠ).
 51. Ο προμηθευτής θα συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες ομοσπονδιακές διατάξεις για τη ροή προς τα κάτω στο Προσάρτημα Α.